#
0 0 0 0.3vw #0a0a0d

Sertifikavimas ir gamintojų prievolės pateikiant rinkai statybos produktus naudojant savo pavadinimą arba prekės ženklą

2024-01-16

Pastaraisiais metais vis dažniau investuojama į statybos produktų pateikimą rinkai naudojant savo pavadinimą arba prekės ženklą. Gauname užklausų dėl tokių statybos produktų savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo, todėl norime pasidalinti informacija apie jų sertifikavimo ypatumus.

Pagrindinis importuotojų, platintojų ir gamintojų prievolių skirtumas yra tai, kad gamintojas yra atsakingas už visus produkto gamybos ir pateikimo į rinką aspektus, o platintojas tokių prievolių neturi, kadangi parduoda produktą be jokių pakeitimų.

Kas atsitinka, kai norima statybos produktą pateikti į rinką naudojant savo komercinį pavadinimą arba prekės ženklą?

Pagal Statybos produktų reglamento 15 straipsnį, importuotojas arba platintojas, kuris, norėdamas pakeisti statybos produkto pavadinimą ir pvz., užkoduoti ar paslėpti gamintoją, pateikia produktą į rinką savo vardu arba prekės ženklu, yra laikomas gamintoju ir jam taikomos gamintojo prievolės pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnį.

Gali pasirodyti, kad tai yra nesudėtinga procedūra – tereikia pakeisti informaciją eksploatacinių savybių deklaracijoje ir CE ženklinimo etiketėje, pvz., nerašyti jokios gamintojo identifikacijos. Tačiau tuomet dažniausiai susiduriama su situacija, kai eksploatacinių savybių deklaracija ir CE ženklinimo etiketė neatitinka Statybos produktų reglamento reikalavimų, todėl kyla teisinių pasekmių.

Pateikdama produktą į rinką naudodama savo pavadinimą arba prekės ženklą, įmonė tampa gamintoju ir įsipareigoja vykdyti visas gamintojo prievoles: ji tampa atsakinga už produkto įvertinimą (pradinius tipo bandymus), vidinę gamybos kontrolę, sertifikavimą, techninės ir saugos dokumentacijos pateikimą vartotojui bei produkto ženklinimą.

Gamintojas, pateikiantis produktą rinkai naudodamas savo pavadinimą arba prekės ženklą (toliau – naujasis gamintojas), visus išvardintus klausimus turėtų suderinti su pirminiu gamintoju jau pradiniame produkto gamybos ar projektavimo etape, tai yra, sudarant bendradarbiavimo sutartis.

Pradiniai tipo bandymai. Jei pirminio gamintojo produktas nėra modifikuojamas, paskelbtųjų įstaigų (laboratorijų) bandymo ataskaitos gali būti pakartotinai išduotos naujajam gamintojui su naujojo gamintojo prekės ženklu ir nauju jo produkto identifikavimu.

Vidinė gamybos kontrolė. Naujasis gamintojas turėtų reguliariai tikrinti savo produkto gamybos vietą. Tai turi būti aiškiai įvardinta bendradarbiavimo sutartyje tarp naujojo gamintojo ir pirminio gamintojo. Jei dalyvauja paskelbtoji įstaiga, padėtis nėra tokia paprasta, bet vis tiek įmanoma. Pvz., jei pirminio gamintojo gaminamas statybos produktas jau buvo sertifikuotas ir paskelbtosios įstaigos jau buvo įvertinta jo vidinė gamybos kontrolė, paprastai sudaroma trišalė sutartis, kurioje turėtų būti nurodyta, kad gamybos vieta bus patikrinta paskelbtosios įstaigos, o patikrinimo rezultatai bus perduoti ir naujajam gamintojui.

Sertifikavimas. Jei pirminis gamintojas jau buvo atlikęs statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir turėjo jo vardu išduotą sertifikatą, priklausomai nuo eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistemos, pradinio tipo bandymo ir (arba) vidinės gamybos kontrolės vertinimo ir tikrinimo išvados, ataskaitos gali būti naudojamos ir išduodant sertifikatą naujajam gamintojui.

Dokumentai, pateikiami kartu su statybos produktu. Visą techninę dokumentaciją, eksploatacinių savybių deklaraciją ir CE ženklinimo etiketę, techninius ir saugos duomenų lapus, montavimo instrukcijas ir brošiūras turi pateikti naujasis gamintojas.

Produkto ženklinimas. Pakuotėje ar kituose produktą lydinčiuose dokumentuose turi būti nurodyta visa reikalinga informacija – nuo CE ženklo iki pavojų simbolių. Naujasis gamintojas turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į pateikiamos informacijos turinį, bei įvardinti bendradarbiavimo sutartyse numatytas atsakomybes tarp naujojo ir pirminio gamintojo, priklausomai nuo to, kas rengs ir spausdins etiketes.

Statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, gamintojo, importuotojo, platintojo ir įgaliotojo atstovo teises ir prievoles apibrėžia LR statybos įstatymas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (toliau – Statybos produktų reglamentas).

Nuorodos:

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

LR Statybos įstatymas