Sertifikavimas (nedarni sritis)

Nedarnioje veiklos srityje, kuri taikoma statybos produktams, neturintiems darniųjų techninių specifikacijų, Sertifikavimo centras atlieka nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą.

Šią Sertifikavimo centro akredituotos veiklos sritį, kuri taikoma statybos produktams, neturintiems darniųjų techninių specifikacijų, reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 ir kurie yra skirti Lietuvos Respublikos rinkai (skaityti plačiau).

CE ženklinimas
(darni sritis)

Darnioje veiklos srityje, kai statybos produktams keliamus reikalavimus nustato darniosios techninės specifikacijos, Sertifikavimo centras atlieka mineralinių medžiagų, betono užpildų, geležinkelio balasto skaldos, bituminių mišinių, bituminių rišiklių, paviršiaus apdaro ir šlamo dangų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą.

Šią Sertifikavimo centro akredituotos veiklos sritį, kai statybos produktams keliamus reikalavimus nustato darniosios techninės specifikacijos bei statybos produktų ženklinimą CE ženklu reglamentuoja 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. CE ženklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sąjungos bei Europos ekonominės erdvės rinkai (skaityti plačiau).

Nešališkumo viešas pareiškimas

Sertifikavimo centras teikia paslaugas nešališkai bei vengdamas interesų konfliktų, vadovaudamasis Sertifikavimo centro veiklos nuostatais ir procedūromis. Pažymėtina, kad AB „VIAMATIKA“ Sertifikavimo centras neteikia konsultacijų ir patarimų jokiose srityse, kurios galėtų prieštarauti mūsų teikiamų sertifikavimo paslaugų objektyvumui, nešališkumui ir interesų konfliktams.

Sertifikavimo centro darbuotojai įsipareigoja jiems pavestus darbus atlikti pagal suteiktus įgaliojimus, nešališkai, vadovaujantis AB „VIAMATIKA“ Sertifikavimo centro veiklos nuostatais, procedūromis, principais ir taisyklėmis.

Sertifikavimo centro nešališkumo pareiškimas

Sertifikavimo centro valdymo tarybos nuostatai

Sertifikavimo centro valdymo tarybos sudėtis