#

Susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir kontrolės paslaugos

VIAMATIKA vertina statybos darbų ir medžiagų atitikimą reikalavimams bei siekia užtikrinti, kad būtų išlaikomas tinkamas kokybės lygis ir statomi objektai ilgai tarnautų visuomenės reikmėms.

Bendra informacija
Bendrovės pardavimai
Bendrovės pirkimai
Darbo užmokestis
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai pranešimai
Kokybė ir aplinkos apsauga
Korupcijos prevencija
Misija, vizija ir vertybės
Narystės asociacijose
Parama
Pranešėjų apsauga
Rizikų valdymas
Strateginės kryptys ir tikslai
Turto valdymas
Tvarumas
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaravimas
Veiklos sritys

Bendra informacija

AB „VIAMATIKA“ – ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.

1991 m. liepos 2 d. Bendrovė įkurta kaip valstybinė kelių įmonė „Problematika“.

1995 m. kovo 14 d. jos teisinė forma pakeista į valstybės įmonę.

2011 m. balandžio 1 d. valstybės įmonė pertvarkyta į akcinę bendrovę.

2021 m. liepos 7 d. įmonės pavadinimas pakeistas į AB „VIAMATIKA“.

100 proc. AB „VIAMATIKA“ akcijų priklauso valstybei. Jos patikėjimo teise perduotos valdyti, naudoti ir disponuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, www.sumin.lrv.lt

Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 4 337 396,02 Eur.

Akcinės bendrovės įstatai 2021-07-07

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2023-08-11

 

 

Bendrovės pardavimai

Šiuo metu Bendrovė pardavimų nevykdo.

 

Darbo užmokestis

AB „VIAMATIKA“ Valdybos narių atlygio principai

Valdybos narių atlygio mokėjimo tvarką bei principus nustato akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. rugpjūčio 20 d. Susiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420 (su vėlesniais pakeitimais). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, atlygis valdybos nariui (valstybės tarnautojui) už jo veiklą valdyboje nebuvo mokamas iki  2022 m. lapkričio 30 d., tačiau remiantis 2022 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-532 dėl akcinės bendrovės „VIAMATIKA“ valdybos narių atlygio, nuo 2022 m. gruodžio 1 d. buvo pradėtas mokėti atlygis ir valstybės tarnautojui. 

Valdybos nariams yra mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis. Valdybos nario metinis atlygis už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Į sutartyje numatytą atlygį mokėtini mokesčiai ir įmokos neįskaičiuoti. 

Valdybos nariams tantjemos nėra mokamos, kitos kompensacijos ar naudos taip pat nėra taikomos. 

Valdybos nario atlygis yra mažinamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo valdybos nario veiklos ar ją vykdo netinkamai. Valdybos nariams mokėjimai atliekami kas mėnesį, pasibaigus mėnesiui, per 10 kalendorinių dienų. 

2020 m., 2021 m. ir 2022 m. nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotas atlygis

Bendrovės vadovo atlygio principai

AB „VIAMATIKA“ direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas atnaujintas ir patvirtintas  2024  m. Sausio 30 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2/2024, kuriame atnaujinta bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimo tvarka. Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (aktuali redakcija) ir Susisiekimo ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-536 „Dėl akcinės bendrovės „VIAMATIKA“ vadovo darbo užmokesčio“. 

Bendrovės valdyba tvirtina konkrečius bendrovės direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius. Valdybos nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra 3,4, o kintamoji dalis negali viršyti 30 % bendrovės direktoriui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos. Rodikliai, pagal kuriuos nustatoma bendrovės direktoriaus algos kintamoji dalis, yra susieti su bendrovės strateginiais tikslais, numatytais bendrovės strateginiame veiklos plane, ir nustatoma atsižvelgiant į faktiškai pasiektus praėjusio laikotarpio ūkinės finansinės veiklos rodiklių dydžius. Bendrovės valdyba nutarimu nustato bendrovės direktoriaus pareiginės algos kintamosios dalies dydį ateinantiems finansiniams metams. 

Bendrovės valdyba, už išskirtinį bendrovės direktoriaus indėlį įgyvendinant bendrovės tikslus arba pasiektus išskirtinius rezultatus, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, bendrovės direktoriui iš bendrovės pelno arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti jo 4 pareiginės algos dydžių.  

2021 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti rodikliai.

2022 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti rodikliai.

2023 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti rodikliai.

Bendrovės darbuotojų atlygio principai

Visiems bendrovės darbuotojams yra taikoma AB „VIAMATIKA“ darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta 2022 m. birželio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-12022-158, kuri reglamentuoja darbuotojų darbo apmokėjimo formą ir darbo užmokesčio dydžių nustatymą pagal darbuotojų kategorijas (pagal darbuotojų pareigybes ir jų kvalifikaciją), papildomo apmokėjimo (priedų,  priemokų ir premijų) skyrimą, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų skyrimo pagrindus ir tvarką. 

Bendrovės darbuotojų darbo užmokestį sudaro: 

 • mėnesinis atlyginimas; 
 • priemokos; 
 • Premijos. 

Darbuotojų premijų skyrimo ir išmokėjimo tvarka kasmet yra atnaujinama bei siejama su bendrovės strateginių tikslų, nustatytų bendrovės strateginiame veiklos plane, įvykdymu.

Bendrovė, siekdama darbuotojams mokėti teisingą ir konkurencingą atlygį, stebi rinkoje vyraujančius atlyginimus ir kas metus peržiūri darbuotojams nustatytus mėnesinio darbo užmokesčio dydžius.

Vidutinis bruto darbo užmokestis 2021 m., 2022 m., 2023 m.

Kokybė ir aplinkos apsauga

AB „VIAMATIKA“  profesionali ir kvalifikuota komanda savo darbu prisideda prie tvaraus ateities kūrimo, didelį dėmesį skirdama veiklos efektyvinimui, darbų kokybei ir modernių technologijų diegimui. Parengta KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA.

Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus. Vadovaujamasi visuotinės kokybės vadybos  principais:  orientacija  į  klientą,  darbuotojų  įtraukimas,  procesų  priežiūra, nuolatinis tobulinimas, rūpinamasi supančia aplinka.

Bandymų laboratorijos veikla – kelių statybinių medžiagų, kelio dangų ir konstrukcijų bandymai ir matavimai –  atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir yra akredituota.

Sertifikavimo centro veikla – paskelbtosios įstaigos (arba darnioji), reglamentuojama statybos produktų reglamento ir EA vadovo EA-2/17, kai statybos produktams reikalavimus nustatantys standartai yra darnūs, bei paskirtosios įstaigos (arba nedarnioji), reglamentuojama statybos techninio reglamento STR 1.01.04, kai statybos produktams reikalavimus nustatantys standartai yra nedarnūs  – atitinka LST EN ISO/IEC 17065 standarto reikalavimus ir yra akredituota.

Kokybę patvirtinantys sertifikatai ir pažymėjimai:

 • Kokybės vadybos Sertifikatas ISO 9001
 • Aplinkos apsaugos vadybos Sertifikatas ISO 14001
 • Bandymų laboratorijos Akreditacijos pažymėjimas ISO 17025
 • Sertifikavimo centro Akreditacijos pažymėjimas ISO 17065

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevenciją koordinuojantis asmuo – Oksana Buckienė, tel. +370 679 24880.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Bendrovėje atsakingam asmeniui priskirtos funkcijos yra:

 • Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos patvirtintos korupcijos prevencijos programos (programos dalies susisijusios su Bendrove) įgyvendinimas;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
 • Darnios ir korupcijai atsparios darbinės aplinkos kūrimas;
 • Bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų organizavimas;
 • Kita veikla susijusi su korupcijos prevencija ir kontrole.

AB „VIAMATIKA“ laikomasi nulinės tolerancijos korupcijai principo, reiškiančio, kad Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. Bendrovė siekia sukurti ir įdiegti tokią atsparumo korupcijai priemonių ir procesų sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai.

Korupcijos prevencijos priemonės Bendrovėje įgyvendinamos vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, Bendrovės korupcijos prevencijos politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

AB „VIAMATIKA“ korupcijos prevencijos politika.

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2023-2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas.

Pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas.

AB „VIAMATIKA“ elgesio kodeksas.

AB „VIAMATIKA“ etikos kodeksas.

AB „VIAMATIKA“ dovanų politika.

Veiklos partnerių elgesio kodeksas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2023 m.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada 2023 m.

Informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ vidiniu kanalu teikimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

2024 m. kovo 18 d. bendrovėje buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema „Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“, kuriuos vedė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Mokymai buvo skirti visiems įmonės darbuotojams.

Vidiniais ir išoriniais kanalais per 2023 metus Bendrovė gavo 2692 pranešimus, iš kurių 785 pranešimai dėl mokymų, 1274 informacinio pobūdžio pranešimai ir 633 reklaminio pobūdžio pranešimai. Informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, pagal kuriuos būtų atlikti tyrimai – nebuvo. Pranešimų kanalais gautų pranešimų, atitinkančių Pranešėjo apsaugos įstatymo reikalavimus taip pat nebuvo. Pradėtų ikiteisminių tyrimų nebuvo. Bendrovė skundų per minėtą laikotarpį negavo.

Bendrovėje 2023-12-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-2023-639 atnaujintas Informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ vidiniu kanalu teikimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas, kuriame atnaujinta informacija apie bendrovėje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, šios informacijos apie pažeidimus priėmimo bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka, taip pat aprašytos taikomos asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės.

2023 m. lapkričio 17 d. bendrovėje vyko įvadiniai korupcijos prevencijos mokymai naujai priimtiems darbuotojams. Mokymų tikslas – ugdyti ir stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą. Mokymų metu buvo detaliai aptartos šios temos: Korupcijos prevencija, bendrovės Elgesio kodeksas, bendrovės Etikos kodeksas, bendrovės Dovanų politika, Viešųjų ir privačių interesų derinimas bei Pranešėjų apsauga. Mokymus vedė už korupcijos prevenciją bendrovėje paskirtas atsakingas asmuo – teisininkė Oksana Buckienė.

2023 m. akcinėje bendrovėje „VIAMATIKA“ buvo nustatytas atsparumo korupcijai lygis, kuris siekia 92%.

2023 m. balandžio 13 d. bendrovėje buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“, kuriuos vedė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė. Mokymai buvo skirti visiems įmonės darbuotojams.

Bendrovės atsakingas specialistas dalyvauja Skaidrumo akademijos renginiuose, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuojamose ,,Skaidrumo popietėse“.

Bendrovėje yra užtikrintas viešųjų ir privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas. 2023 m. gegužės 4 d. L. E. P. direktoriaus įsakymu Nr. 1-2023-159 buvo patvirtintas atnaujintas AB „VIAMATIKA“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas.

Bendrovės darbuotojai privalo nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.

Kiekvienais metais atliekama Bendrovės veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas, planuojamos ir pritaikomos korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo priemonės.

Stebimas korupcijos prevencijos veiklos efektyvumas ir, jei reikia, diegiamos veiksmingesnės priemonės.

Operatyviai tiriami atvejai, galintys turėti sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

Bendrovėje nuolat organizuojami mokymai, susiję su korupcijos prevencijos tema. Tai padeda ugdyti ir stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „VIAMATIKA“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu pranesk@viamatika.lt arba telefonu +370 679 24880. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Norite pranešti anonimiškai? Asmuo gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Informaciją teikiant anonimiškai, asmuo netenka galimybės pasinaudoti pranešėjo statusu ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl tyrimo eigos ir baigties.

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą Bendrovėje, gausite informacinį pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas. Jūsų pateiktą informaciją išnagrinės AB ,,VIAMATIKA“ korupcijos prevenciją koordinuojantis asmuo ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo. Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio sprendimo priėmimo nagrinėjant šią informaciją.

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Jei sutinkate, nurodykite savo kontaktinę informaciją, tačiau tai nėra būtina.

Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

2022 m. pranešimų kanalais pranešimų negauta, tačiau bendrovė 2022 m. pranešė atsakingoms institucijoms apie galimai asmens padarytą nusikalstamą veiką (ne bendrovės darbuotojo), numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 1 dalyje. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas LR baudžiamojo proceso kodekso 40 straipsnio „Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą“ pagrindu.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu pranesk@viamatika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

Misija, vizija ir vertybės

Misija

Teikiame patikimas kokybės kontrolės paslaugas, kurios užtikrina kliento poreikius atitinkančią susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Vizija

Lyderiaujantis infrastruktūros ir statinių kokybės kontrolės paslaugų teikėjas, užtikrinantis sėkmingą klientų projektų įgyvendinimą.

Vertybės

Atsakomybė. Sąžiningai ir atsakingai rūpinamės savo klientais, kolegomis, partneriais ir aplinka.

Profesionalumas. Nuolat mokomės ir tobulėjame, kad galėtume teikti patikimas ir kokybiškas paslaugas laiku.

Pasitikėjimas. Stipriname bendradarbiavimą tarp darbuotojų, partnerių ir klientų, siekiame bendrų tikslų.

Narystės asociacijose

AB „VIAMATIKA“ yra Statybos produktų bandymų asociacijos narė ir 2020 m. gruodžio 3 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime 3 metų kadencijai jos tarybos nariu buvo išrinktas AB „VIAMATIKA“ laboratorijos vadovas Andrius Baltrušaitis.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. AB „VIAMATIKA“ yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narė.

Nuo 2023 m. kovo 2 d. AB “VIAMATIKA” įsiliejo į Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) narių gretas.

Nario pažymėjimas ir logo:

 

Parama

Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB „VIAMATIKA“ vadovybės sprendimu parama nebeteikiama.

AB „VIAMATIKA“ paramos valdymo taisyklės

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Jeigu Jūs:

 • esate susijęs / susijusi su AB „VIAMATIKA“ (toliau – Bendrovė) darbo ar sutartiniais  santykiais,
 • esate susijęs / susijusi su Bendrove kitais ikisutartiniais santykiais,
 • esate įsidarbinimo procese,
 • priklausote Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus),
 • arba esate susijęs su Bendrovės veikla kaip bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams,

ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti!

Atsakingas asmuo – Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinį kanalą, savo kompetencijos ribose nagrinėja juo gautą informaciją ar perduoda ją pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su šia Bendrove arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus).

Kompetentinga institucija – subjektas, kuris pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal šį įstatymą procesą.

Pažeidimas – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Pranešėjas – informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas –sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 • kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 • pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 • kitų pažeidimų.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą,  Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

Informaciją apie pažeidimą Bendrovėje galite pateikti šiais būdais:

 • Bendrovėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu pranesk@viamatika.lt, arba registruotu paštu adresu Granito g. 3 – 101, Vilnius, pažymint, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu
 • Atvykus į Bendrovę adresu Granito g. 3 – 101, Vilnius ir kreipiantis tiesiogiai į Atsakingą asmenį.
 • Užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą Pranešimo apie pažeidimą forma arba pateikti laisvos formos pranešimą, nurodant:
 • konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;
 • asmenį, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 • kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ruošiasi padaryti;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir kitus panašaus pobūdžio duomenis;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, adresą korespondencijai);
 • jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

  • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
  • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  • vadovaujantys, su Bendrove darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
  • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
  • Bendrovėje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
  • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Bendrove nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;
  • viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

 

Pagrindinės asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;

2) konfidencialumo užtikrinimas;

3) draudimas daryti neigiamą poveikį;

4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

5) teisė gauti kompensaciją;

6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

7) atleidimas nuo atsakomybės;

8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

 

1, 2, 3 ir 8 punktuose nurodytos priemonės taikomos nuo informacijos apie pažeidimą gavimo Bendrovėje arba kompetentingoje institucijoje momento visiems informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims, nesvarbu, ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodytos priemonės gali būti taikomos nuo tos dienos, kurią kompetentinga institucija pripažino informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;
 • informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
 • Informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ vidiniu kanalu teikimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

 

Rizikų valdymas

Rizikų valdymas yra AB „VIAMATIKA“  (toliau – Bendrovė) veiklos dalis,  vykdoma nuo 2019 m., padedanti užtikrinti Bendrovės veiklos strategijos, įsipareigojimų įgyvendinimą, tinkamą komunikaciją, suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo Bendrove didinimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Rizikų valdymas yra integruotas į visus veiklos procesus.

Rizikos nustatomos vertinant vidinius ir išorinius veiksnius, nuo kurių priklauso galimi įvykiai, turėsiantys neigiamą ar teigiamą įtaką Bendrovės tikslams, efektyviam veiklos vykdymui ir reputacijai.

Bendrovėje rizikos valdomos vadovaujantis 2023-04-25 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-8/2023 patvirtinta atnaujinta AB VIAMATIKA rizikų valdymo politika.

Politika nustato rizikų valdymo tikslus, principus, priemones, rizikų identifikavimo ir vertinimo, rizikų valdymo procesą, rizikų valdymo procese dalyvaujančių asmenų pareigas ir atsakomybes.

Politika reglamentuoja tik pagrindines nuostatas dėl rizikų valdymo. Rizikų identifikavimo ir valdymo procedūros detalizuojamos kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Bendrovės vidaus dokumentuose. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra imperatyviai nustatytos kitokios rizikų identifikavimo ir valdymo nuostatos, taikomos šių teisės aktų nuostatos.

Už AB „VIAMATIKA“ Rizikų valdymo politikos įgyvendinimo kontrolę direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo: Kokybės sistemos vadovė Rasa Šimelienė.

Strateginės kryptys ir tikslai

Veiklos plėtra ir tvarus įmonės vertės didinimas

 • strateginis tikslas. Pelningas augimas
 • strateginis tikslas. Užsienio klientų rato didinimas
 • strateginis tikslas. Lietuvos valstybinių ir privačių klientų rato didinimas

Veiklos efektyvumo gerinimas ir paslaugų kokybės didinimas

 • strateginis tikslas. Inovatyvių sprendimų diegimas ir procesų optimizavimas
 • strateginis tikslas. Paslaugų kokybės pagerinimas

Įsitraukimo kultūros kūrimas

 • strateginis tikslas. Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas
 • strateginis tikslas. Nuolatinio ugdymo ir tobulėjimo skatinimas

VIAMATIKA 2024-2027 metų strateginis veiklos planas

 

Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas

Tvarumas

AB „VIAMATIKA“ laikosi atsakingo ir tvaraus verslo standartų, turi įdiegusi kokybės ir aplinkosaugos standartus LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001, bei savo socialinę atsakomybę realizuoja vykdydama kryptingą veiklą saugios darbo aplinkos užtikrinime bei darbuotojų gerovės kūrime:

 • Rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojams periodiškai yra organizuojami mokymai (pirmosios pagalbos, civilinės bei gaisrinės saugos mokymai);
 • Bendrovė atsakingai rūšiuoja ir tvarko atliekas;
 • Bendrovė rūpinasi tvaria ir švaria energija, yra įrengti atsinaujinantys elektros energijos ištekliai – saulės kolektoriai;
 • Bendrovė su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija yra pasirašiusi Energijos sutaupymo susitarimą. Susitarimo tikslas – energijos sutaupymo siekis įgyvendinant technines ir organizacines priemones bendrovės veikloje;
 • Bendrovės teritorijoje yra įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė;
 • Bendrovės darbuotojai yra draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų, papildomu sveikatos, civilinės atsakomybės ir kitais draudimais;
 • Bendrovės darbuotojai turi galimybę bendrovės lėšomis skiepytis nuo gripo ir erkinio encefalito;
 • Darbuotojams taikomos papildomos finansinės garantijos (išmokos ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui).
 • Bendrovė suteikia darbuotojams iki 3 apmokamų dienų per kalendorinius metus darbuotojų savanorystei jų pasirinktoje organizacijoje.

 

Siekiant aukščiausių skaidraus ir tvaraus verslo standartų, bendrovė savo veikloje vadovaujasi Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, personalo (žmogiškųjų išteklių valdymo) politika, rizikų valdymo politika, korupcijos prevencijos politika, etikos kodeksu, elgesio kodeksu, smurto, priekabiavimo ir mobingo politika ir socialinių garantijų taikymo darbuotojams aprašu.

AB „VIAMATIKA“ TVARUMO PRINCIPAI:

Poveikio aplinkai mažinimas. Bendrovė imasi iniciatyvų atsakingumui aplinkos apsaugos srityje didinti ten, kur ji gali daryti įtaką.

Pagarba. Bendrovė vadovaujasi tarptautiniu mastu pripažintomis žmogaus teisėmis, įsipareigoja jų nepažeisti.

Patikimumas. Bendrovė įsipareigoja organizuoti veiklą taip, kad užtikrintų patikimą valdyseną, subalansuotas ir pakankamas vidaus kontrolės procedūras.

Skaidrumas. Bendrovė kuria antikorupcinę aplinką ir kovoja prieš visas korupcijos formas, tarp jų – papirkimą, kyšininkavimą ir prekybą poveikiu.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė siekia savo veikloje atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius, ekonominius bei valdysenos aspektus.

AB „VIAMATIKA“ TVARUMO POLITIKA

Už AB „VIAMATIKA“ Tvarumo politikos peržiūrą ir atnaujinimą direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo: Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus teisininkė Oksana Buckienė.

APLINKOSAUGA

DĖMESYS APLINKOSAUGAI skatina nuolat galvoti ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms.

AB „VIAMATIKA“ yra išsikėlusi ilgalaikius tikslus, kuriuos siekia įgyvendinti:  

 

 • Taupyti energetinius resursus. Kasmet iki 2030 metų mažinti savo suvartojamos galutinės energijos kiekį (2022 m. lapkričio 23 d. Nr. 9-2022-787 Energijos sutaupymo susitarimas su LR Energetikos ministerija). Optimizuoti nekilnojamąjį turtą, sumažinti naudojamų patalpų plotą, sureguliuoti patalpų temperatūras pagal procesus ir paskirtis, optimizuoti laboratorijos veiklos procesus. Propaguoti taupymo kultūrą. Rodikliai: ≤ 1,5 % savo metinio galutinės suvartojamos energijos kiekio.
 • Mažinti CO2 emisiją. Sumažinti sunaudojamų degalų kiekį vienam automobiliui 2%.  Propaguoti ekovairavimo kultūrą.

APLINKOS APSAUGOS ASPEKTŲ VERTINIMAS IR NUMATOMOS VALDYMO PRIEMONĖS 2023 m.

SOCIALINIS TVARUMAS

AB „VIAMATIKA“ socialinio tvarumo išraiška – savanorystė. Bendrovė, remdamasi viena iš savo vertybių – man rūpi, imu ir padarau, yra socialiai atsakinga ir kuria visapusiškai poreikius atliepiančius santykius tarp žmonių ir visuomenės grupių, todėl empatiškas nusiteikimas į aplinką ir darbuotojus bendrovei ypač svarbus. Savanorystės tikslas yra prisidėti prie tvaresnės visuomenės kūrimo, o verslo rodoma atsakomybė taip pat skatina ir pačių darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą – didėja darbuotojų motyvacija, mažėja kaita. Skatindami darbuotojus savanoriauti remiamės tarptautinių organizacijų praktika, kada siekiant skatinti darbuotojų socialinę atsakomybę ir prisidėti prie pagalbos visuomenei, visiems darbuotojams skiriama iki 3 apmokamų dienų per kalendorinius metus, kurias galima skirti bet kokiai socialiai atsakingai veiklai.

Esminis socialinės atsakomybės ir tvarumo siekis tiek bendrovės veikloje, tiek individualiu lygmeniu yra laisvas ir sąmoningas sprendimas elgtis atsakingai.

VISUOMENĖ

Tvari visuomenė – tai vienas iš esminių šiandienos iššūkių ir siekiamybių pasaulyje. AB „VIAMATIKA“ vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir savo išsikeltais tikslais siekia kuo daugiau prisidėti prie tvarios visuomenės kūrimo, kurioje nekenkiama aplinkai ir neeikvojama pernelyg daug išteklių.

ŽMOGAUS TEISĖS

Bendrovėje yra patvirtinta ir galiojanti bendrovės lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, kuri užtikrina, kad visiems darbuotojams būtų suteikiamos vienodos galimybės darbo metu, įdarbinimas ir įdarbinimo eiga būtų nustatoma tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas, o visais atvejais pagrindinis dėmesys būtų skiriamas sugebėjimui gerai atlikti darbą. Bendrovė organizuodama savo veiklą kuria tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui. Bendrovė savo veiklą organizuoja taip, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, etninę priklausomybę.

SUINTERESUOTOS ŠALYS

Suinteresuotos šalys – tai subjektai, galintys tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti Bendrovės tikslų pasiekimą. Pagrindinės Bendrovės suinteresuotosios šalys yra darbuotojai, klientai, akcininkas, tiekėjai, finansuotojai (tarp jų ir asignavimų valdytojai). Bendrovė pripažįsta visapusiško suinteresuotų šalių įtraukimo svarbą formuojant tvaraus vystymosi veiksmus ir skatina tvarumo principais paremtą, etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis.

 

Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaravimas

STRUKTŪRA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų.

AB „VIAMATIKA“ valdymo struktūra, patvirtinta 2023-11-07 valdybos posėdyje.

VALDYMAS

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės valdybos sudėtį sudaro 2 nepriklausomi valdybos nariai ir 1 visuotinio akcininkų susirinkimo deleguotas valstybės tarnautojas.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija: 2022 m. rugpjūčio 3 d. – 2026 m. rugpjūčio 3 d.

 

AB „VIAMATIKA“ valdybos nariai:

Paulius Arštikys yra valdybos pirmininkas (nuo 2022 m. rugpjūčio 9 d.) ir nepriklausomas narys (nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d.). Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Baltic Institute of Corporate Governance, ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas bei Kauno Technologijos Universitetas, socialinės krypties studijos.

         Patirtis: Daugiau nei 25 metų patirtis verslo organizacijose, 15 metų patirtis įmonės vadovo pozicijose, 5 metų darbo valdybose patirtis.

        Papildomos veiklos: Konsultacinė strategijos valdymo veikla ir darbas su edukaciniais projektais.

        Kompetencijos: Verslo strategija, verslo vystymas, strateginis planavimas, pokyčių ir transformacijų valdymas, lyderystė.

Rolandas Oginskas yra nepriklausomas narys (nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d.). Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslų daktaras.

         Patirtis: AB „Litgrid“ projektų vadovas.

         Kompetencijos: Kelių statybos inžinerija.

Evelina Verikienė yra Susisiekimo ministerijos deleguota valstybės tarnautoja (nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d.) Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Verslo vadybos programa, Vadybos ir verslo adminitravimo magistras bei Statistikos studijų programa, Ekonomisto kvalifikacija.

         Patirtis: UAB „AUTOVERSLAS“, UAB „AD REM“ –  muitinės tarpininkų atstovė. TPNC prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – vyriausioji specialistė-ekonomistė. Patirtis dirbant Lietuvos archyvų departamente – vidaus audito skyriaus specialiste. Daugiau nei 14 metų Letuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, vyriausioji specialistė.

        Papildomos veiklos: Apskaitos tvarkymas įmonėms. Pirminių dokumentų suvedimas, bankinių dokumentų registravimas, ataskaitų teikimas, tiesioginis bendravimas su klientais.

        Kompetencijos: Strateginis planavimas ir įmonių valdymas, rizikų valdymas, vidaus kontrolės ir finansų kontrolės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.

 

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius.

Anatolijus Jadovas yra bendrovės direktorius (nuo 2023 m. birželio 2 d.). Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas: informacinių technologijų bakalauro laipsnis, kelių inžinerijos magistro laipsnis.

         Patirtis: Daugiau nei 10 metų vadovavimo patirtis bandymų laboratorijose Lietuvoje ir užsienyje, 5 metų darbo diegiant LEAN vadybos sistemos įrankius, 5 metų darbo patirtis veiklos efektyvinime ir vystyme.

        Papildomos veiklos: Konsultacinė veikla bandymų laboratorijų procesų skaitmenizavime ir efektyvinime.

        Kompetencijos: Verslo strategija, verslo vystymas, pokyčių ir transformacijų valdymas, lyderystė, procesų skaitmenizavimas.

 AB „VIAMATIKA“ valdybos narių kompetencijų matrica patvirtinta 2023-03-28 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-6/2023. AB VIAMATIKA Valdybos kompetencijų matrica

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

AB „VIAMATIKA“ valdybos narių bei direktoriaus privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Privačių interesų registre (PINREG), kuris prieinamas interneto svetainėje adresu https://pinreg.vtek.lt/app/.

Veiklos sritys

 • statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė,
 • kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra,
 • gaminių sertifikavimas,
 • kadastrinių matavimų atlikimas,
 • kita inžinerinė-technologinė veikla.

  Prisijunk prie mūsų!

  Mes visada ieškome aukštos kvalifikacijos, atsidavusių
  ir entuziastingų žmonių prisijungti prie mūsų komandos.