#

Susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir kontrolės paslaugos

VIAMATIKA vertina statybos darbų ir medžiagų atitikimą reikalavimams bei siekia užtikrinti, kad būtų išlaikomas tinkamas kokybės lygis ir statomi objektai ilgai tarnautų visuomenės reikmėms.

Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“. 2021 m. liepos 7 d. bendrovė pakeitė pavadinimą į AB „VIAMATIKA“.

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt

Valstybei nuosavybės teise priklauso 100% AB „VIAMATIKA“ akcijų, kurių nominalių verčių suma yra 4 337 396,02 EUR.

Akcinės bendrovės įstatai 2021-07-07

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2023-08-11

Bendra informacija
Bendrovės pardavimai
Bendrovės pirkimai
Darbo užmokestis
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai pranešimai
Kokybė ir aplinkos apsauga
Korupcijos prevencija
Misija, vizija ir vertybės
Narystės asociacijose
Parama
Pranešėjų apsauga
Rizikų valdymas
Strateginės kryptys ir tikslai
Turto valdymas
Tvarumas
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaravimas
Veiklos sritys

Bendrovės pardavimai

Bendrovės pirkimai

Šiuo metu skelbiamų pirkimų bendrovėje nėra.

Darbo užmokestis

AB „VIAMATIKA“ Valdybos narių atlygio principai

Valdybos narių atlygio mokėjimo tvarką bei principus nustato akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių valdybų narių, komitetų atlygio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. rugpjūčio 20 d. Susiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420. Atlygis yra mokamas tik nepriklausomiems valdybos nariams.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos  bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

2020 m., 2021 m. ir 2022 m. nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotas atlygis

Bendrovės vadovo atlygio principai

AB „VIAMATIKA“ direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas ir atnaujintas 2019 m. gegužės 28 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-8/2019, nustato bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimo tvarką.

Bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir susisiekimo ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3-69 „Dėl akcinių bendrovių, kuriose Susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, vadovų darbo užmokesčio“ nustatyta tvarka ir susiejamas su bendrovės veiklos rezultatais.

Bendrovės valdyba tvirtina konkrečius bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius.  Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 % nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Rodikliai, pagal kuriuos nustatoma bendrovės direktoriaus algos kintamoji dalis, yra susieti su bendrovės strateginiais tikslais, numatytais bendrovės strateginiame veiklos plane. Konkreti direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis 2021 m. buvo nustatoma pasibaigus atitinkamam pusmečiui. Nuo 2022 m. direktoriaus kintamoji dalis nustatoma metams.

2021 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti rodikliai.

2022 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti rodikliai.

2023 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti rodikliai.

Bendrovės darbuotojų atlygio principai

Visiems bendrovės darbuotojams yra taikoma AB „Problematika“ darbo apmokėjo sistema, patvirtinta 2019 m. balandžio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-161. Ši sistema skatina darbuotojus dirbti efektyviai, sąžiningai, kokybiškai ir saugiai, atliekant darbo sutartyje ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas bei įgyvendinant bendrovės strateginius tikslus.

Bendrovės darbuotojų darbo užmokestį sudaro mėnesinis atlyginimas, priedai už įgytą kvalifikaciją, priemokos už padidėjusį darbo krūvį ir premijos.

Darbuotojo mėnesinis atlyginimas yra nustatomas vadovaujantis atlygio sistemoje įtvirtintais kiekvienos pareigybės darbo užmokesčio rėžiais, atsižvelgiant į darbuotojo išsilavinimą, profesinę patirtį, pareigų ir vadybos lygį, sprendimų priėmimo mastą ir veikimo laisvę, savarankiškumą ir kūrybiškumą darbe, atsakomybę, darbo sudėtingumą, darbo sąlygas ir veiklos vertinimo rezultatus.

Darbuotojų premijų skyrimo ir išmokėjimo tvarka yra susieta su bendrovės strateginių tikslų, nustatytų bendrovės strateginiame veiklos plane, įvykdymu.

Bendrovė, siekdama darbuotojams mokėti teisingą ir konkurencingą atlygį, stebi rinkoje vyraujančius atlyginimus ir kas metus peržiūri darbuotojams nustatytus mėnesinio darbo užmokesčio dydžius.

Vidutinis bruto darbo užmokestis 2021 m., 2022 m., 2023 m.

Istorija

Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“. 2021 m. liepos 7 d. bendrovė pakeitė pavadinimą į AB „VIAMATIKA“.

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt

Valstybei nuosavybės teise priklauso 100% AB „VIAMATIKA“ akcijų, kurių nominalių verčių suma yra 4 337 396,02 EUR.

Akcinės bendrovės įstatai 2021-07-07

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2023-08-11

 

Kokybė ir aplinkos apsauga

AB „VIAMATIKA“  profesionali ir kvalifikuota komanda savo darbu prisideda prie tvaraus ateities kūrimo, didelį dėmesį skirdama veiklos efektyvinimui, darbų kokybei ir modernių technologijų diegimui. Parengta KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA.

Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus. Vadovaujamasi visuotinės kokybės vadybos  principais:  orientacija  į  klientą,  darbuotojų  įtraukimas,  procesų  priežiūra, nuolatinis tobulinimas, rūpinamasi supančia aplinka.

Bandymų laboratorijos veikla – kelių statybinių medžiagų, kelio dangų ir konstrukcijų bandymai ir matavimai –  atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir yra akredituota.

Sertifikavimo centro veikla – paskelbtosios įstaigos (arba darnioji), reglamentuojama statybos produktų reglamento ir EA vadovo EA-2/17, kai statybos produktams reikalavimus nustatantys standartai yra darnūs, bei paskirtosios įstaigos (arba nedarnioji), reglamentuojama statybos techninio reglamento STR 1.01.04, kai statybos produktams reikalavimus nustatantys standartai yra nedarnūs  – atitinka LST EN ISO/IEC 17065 standarto reikalavimus ir yra akredituota.

Kokybę patvirtinantys sertifikatai ir pažymėjimai:

 • Kokybės vadybos Sertifikatas ISO 9001
 • Aplinkos apsaugos vadybos Sertifikatas ISO 14001
 • Bandymų laboratorijos Akreditacijos pažymėjimas ISO 17025
 • Sertifikavimo centro Akreditacijos pažymėjimas ISO 17065

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevenciją koordinuojantis asmuo – Oksana Buckienė, tel. +370 679 24880.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Bendrovėje atsakingam asmeniui priskirtos funkcijos yra:

 • Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos patvirtintos korupcijos prevencijos programos (programos dalies susisijusios su Bendrove) įgyvendinimas;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
 • Darnios ir korupcijai atsparios darbinės aplinkos kūrimas;
 • Bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų organizavimas;
 • Kita veikla susijusi su korupcijos prevencija ir kontrole.

AB „VIAMATIKA“ laikomasi nulinės tolerancijos korupcijai principo, reiškiančio, kad Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. Bendrovė siekia sukurti ir įdiegti tokią atsparumo korupcijai priemonių ir procesų sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai.

Korupcijos prevencijos priemonės Bendrovėje įgyvendinamos vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, Bendrovės korupcijos prevencijos politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

AB „VIAMATIKA“ korupcijos prevencijos politika.

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2023-2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas.

Pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas.

AB „VIAMATIKA“ elgesio kodeksas.

AB „VIAMATIKA“ etikos kodeksas.

AB „VIAMATIKA“ dovanų politika.

Veiklos partnerių elgesio kodeksas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2023 m.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada 2023 m.

2023 m. akcinėje bendrovėje „VIAMATIKA“ buvo nustatytas atsparumo korupcijai lygis, kuris siekia 92%.

2023 m. balandžio 13 d. bendrovėje buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“, kuriuos vedė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė. Mokymai buvo skirti visiems įmonės darbuotojams.

Bendrovės atsakingas specialistas dalyvauja Skaidrumo akademijos renginiuose, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuojamose ,,Skaidrumo popietėse“.

Bendrovėje yra užtikrintas viešųjų ir privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas. 2023 m. gegužės 4 d. L. E. P. direktoriaus įsakymu Nr. 1-2023-159 buvo patvirtintas atnaujintas AB „VIAMATIKA“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas.

Bendrovės darbuotojai privalo nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.

Kiekvienais metais atliekama Bendrovės veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas, planuojamos ir pritaikomos korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo priemonės.

Stebimas korupcijos prevencijos veiklos efektyvumas ir, jei reikia, diegiamos veiksmingesnės priemonės.

Operatyviai tiriami atvejai, galintys turėti sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

Bendrovėje nuolat organizuojami mokymai, susiję su korupcijos prevencijos tema. Tai padeda ugdyti ir stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „VIAMATIKA“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu pranesk@viamatika.lt arba telefonu +370 679 24880. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Norite pranešti anonimiškai? Asmuo gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Informaciją teikiant anonimiškai, asmuo netenka galimybės pasinaudoti pranešėjo statusu ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl tyrimo eigos ir baigties.

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą Bendrovėje, gausite informacinį pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas. Jūsų pateiktą informaciją išnagrinės AB ,,VIAMATIKA“ korupcijos prevenciją koordinuojantis asmuo ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo. Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo. Informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio sprendimo priėmimo nagrinėjant šią informaciją.

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Jei sutinkate, nurodykite savo kontaktinę informaciją, tačiau tai nėra būtina.

Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

2022 m. pranešimų kanalais pranešimų negauta, tačiau bendrovė 2022 m. pranešė atsakingoms institucijoms apie galimai asmens padarytą nusikalstamą veiką (ne bendrovės darbuotojo), numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 1 dalyje. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas LR baudžiamojo proceso kodekso 40 straipsnio „Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą“ pagrindu.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu pranesk@viamatika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

Misija, vizija ir vertybės

Misija

Teikiame patikimas kokybės kontrolės paslaugas, kurios užtikrina tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Vizija

Patikimas partneris, kurio teikiamos paslaugos ir konsultacijos leidžia klientams laiku pasiekti rezultatus.

Vertybės

Man rūpi, imu ir padarau

Moku, tobulėju ir keičiu

Bendradarbiauju

Narystės asociacijose

AB „VIAMATIKA“ yra Statybos produktų bandymų asociacijos narė ir 2020 m. gruodžio 3 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime 3 metų kadencijai jos tarybos nariu buvo išrinktas AB „VIAMATIKA“ laboratorijos vadovas Andrius Baltrušaitis.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. AB „VIAMATIKA“ yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narė.

Nuo 2023 m. kovo 2 d. AB “VIAMATIKA” įsiliejo į Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) narių gretas.

Nario pažymėjimas ir logo:

 

Parama

Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB „VIAMATIKA“ vadovybės sprendimu parama nebeteikiama.

AB „VIAMATIKA“ paramos valdymo taisyklės

Pranešėjų apsauga

Jeigu Jūs:

 • esate susijęs / susijusi su AB „VIAMATIKA“ (toliau – bendrovė) darbo ar sutartiniais  santykiais,
 • esate susijęs / susijusi su bendrove kitais ikisutartiniais santykiais,
 • esate įsidarbinimo procese,
 • priklausote bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus),
 • arba esate susijęs su bendrovės veikla kaip bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams,

ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti!

Pažeidimas – bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 • Bendrovėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu pranesk@viamatika.lt. Rekomenduojame užpildyti šią pranešimo apie pažeidimą formą Pranešimo apie pažeidimą forma arba pateikti laisvos formos pranešimą, nurodant kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti); nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 • Tiesiogiai bendrovės atsakingiems asmenims:

Oksanai Buckienei, tel. +370 679 24880.

 • Prokuratūrai tiesiogiai.

     Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

  • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
  • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  • vadovaujantys, su bendrove darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
  • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
  • bendrovėje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
  • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su bendrove nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.
 • Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • ir kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

– Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

– Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas.

Rizikų valdymas

Rizikų valdymas yra AB „VIAMATIKA“  (toliau – Bendrovė) veiklos dalis,  vykdoma nuo 2019 m., padedanti užtikrinti Bendrovės veiklos strategijos, įsipareigojimų įgyvendinimą, tinkamą komunikaciją, suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo Bendrove didinimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Rizikų valdymas yra integruotas į visus veiklos procesus.

Rizikos nustatomos vertinant vidinius ir išorinius veiksnius, nuo kurių priklauso galimi įvykiai, turėsiantys neigiamą ar teigiamą įtaką Bendrovės tikslams, efektyviam veiklos vykdymui ir reputacijai.

Bendrovėje rizikos valdomos vadovaujantis 2023-04-25 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-8/2023 patvirtinta atnaujinta AB VIAMATIKA rizikų valdymo politika.

Politika nustato rizikų valdymo tikslus, principus, priemones, rizikų identifikavimo ir vertinimo, rizikų valdymo procesą, rizikų valdymo procese dalyvaujančių asmenų pareigas ir atsakomybes.

Politika reglamentuoja tik pagrindines nuostatas dėl rizikų valdymo. Rizikų identifikavimo ir valdymo procedūros detalizuojamos kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Bendrovės vidaus dokumentuose. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra imperatyviai nustatytos kitokios rizikų identifikavimo ir valdymo nuostatos, taikomos šių teisės aktų nuostatos.

Už AB „VIAMATIKA“ Rizikų valdymo politikos įgyvendinimo kontrolę direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo: Kokybės sistemos vadovė Rasa Šimelienė.

Strateginės kryptys ir tikslai

Veiklos plėtra ir tvarus įmonės vertės didinimas

 • strateginis tikslas. Pelningas augimas
 • strateginis tikslas. Užsienio klientų rato didinimas
 • strateginis tikslas. Lietuvos valstybinių ir privačių klientų rato didinimas

Veiklos efektyvumo gerinimas ir paslaugų kokybės didinimas

 • strateginis tikslas. Inovatyvių sprendimų diegimas ir procesų optimizavimas
 • strateginis tikslas. Paslaugų kokybės pagerinimas

Įsitraukimo kultūros kūrimas

 • strateginis tikslas. Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas
 • strateginis tikslas. Nuolatinio ugdymo ir tobulėjimo skatinimas

VIAMATIKA 2023-2026 metų strateginis veiklos planas

 

Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas

Tvarumas

AB „VIAMATIKA“ laikosi atsakingo ir tvaraus verslo standartų, turi įdiegusi kokybės ir aplinkosaugos standartus LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001, bei savo socialinę atsakomybę realizuoja vykdydama kryptingą veiklą saugios darbo aplinkos užtikrinime bei darbuotojų gerovės kūrime:

 • Rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojams periodiškai yra organizuojami mokymai (pirmosios pagalbos, civilinės bei gaisrinės saugos mokymai);
 • Bendrovė atsakingai rūšiuoja ir tvarko atliekas;
 • Bendrovė rūpinasi tvaria ir švaria energija, yra įrengti atsinaujinantys elektros energijos ištekliai – saulės kolektoriai;
 • Bendrovė su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija yra pasirašiusi Energijos sutaupymo susitarimą. Susitarimo tikslas – energijos sutaupymo siekis įgyvendinant technines ir organizacines priemones bendrovės veikloje;
 • Bendrovės teritorijoje yra įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė;
 • Bendrovės darbuotojai yra draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų, papildomu sveikatos, civilinės atsakomybės ir kitais draudimais;
 • Bendrovės darbuotojai turi galimybę bendrovės lėšomis skiepytis nuo gripo ir erkinio encefalito;
 • Darbuotojams taikomos papildomos finansinės garantijos (išmokos ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui).
 • Bendrovė suteikia darbuotojams iki 3 apmokamų dienų per kalendorinius metus darbuotojų savanorystei jų pasirinktoje organizacijoje.

 

Siekiant aukščiausių skaidraus ir tvaraus verslo standartų, bendrovė savo veikloje vadovaujasi Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, personalo (žmogiškųjų išteklių valdymo) politika, rizikų valdymo politika, korupcijos prevencijos politika, etikos kodeksu, elgesio kodeksu, smurto, priekabiavimo ir mobingo politika ir socialinių garantijų taikymo darbuotojams aprašu.

AB „VIAMATIKA“ TVARUMO PRINCIPAI:

Poveikio aplinkai mažinimas. Bendrovė imasi iniciatyvų atsakingumui aplinkos apsaugos srityje didinti ten, kur ji gali daryti įtaką.

Pagarba. Bendrovė vadovaujasi tarptautiniu mastu pripažintomis žmogaus teisėmis, įsipareigoja jų nepažeisti.

Patikimumas. Bendrovė įsipareigoja organizuoti veiklą taip, kad užtikrintų patikimą valdyseną, subalansuotas ir pakankamas vidaus kontrolės procedūras.

Skaidrumas. Bendrovė kuria antikorupcinę aplinką ir kovoja prieš visas korupcijos formas, tarp jų – papirkimą, kyšininkavimą ir prekybą poveikiu.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė siekia savo veikloje atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius, ekonominius bei valdysenos aspektus.

AB „VIAMATIKA“ TVARUMO POLITIKA

Už AB „VIAMATIKA“ Tvarumo politikos peržiūrą ir atnaujinimą direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo: Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus teisininkė Oksana Buckienė.

APLINKOSAUGA

DĖMESYS APLINKOSAUGAI skatina nuolat galvoti ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms.

AB „VIAMATIKA“ yra išsikėlusi ilgalaikius tikslus, kuriuos siekia įgyvendinti:  

 

 • Taupyti energetinius resursus. Kasmet iki 2030 metų mažinti savo suvartojamos galutinės energijos kiekį (2022 m. lapkričio 23 d. Nr. 9-2022-787 Energijos sutaupymo susitarimas su LR Energetikos ministerija). Optimizuoti nekilnojamąjį turtą, sumažinti naudojamų patalpų plotą, sureguliuoti patalpų temperatūras pagal procesus ir paskirtis, optimizuoti laboratorijos veiklos procesus. Propaguoti taupymo kultūrą. Rodikliai: ≤ 1,5 % savo metinio galutinės suvartojamos energijos kiekio.
 • Mažinti CO2 emisiją. Sumažinti sunaudojamų degalų kiekį vienam automobiliui 2%.  Propaguoti ekovairavimo kultūrą.

APLINKOS APSAUGOS ASPEKTŲ VERTINIMAS IR NUMATOMOS VALDYMO PRIEMONĖS 2023 m.

SOCIALINIS TVARUMAS

AB „VIAMATIKA“ socialinio tvarumo išraiška – savanorystė. Bendrovė, remdamasi viena iš savo vertybių – man rūpi, imu ir padarau, yra socialiai atsakinga ir kuria visapusiškai poreikius atliepiančius santykius tarp žmonių ir visuomenės grupių, todėl empatiškas nusiteikimas į aplinką ir darbuotojus bendrovei ypač svarbus. Savanorystės tikslas yra prisidėti prie tvaresnės visuomenės kūrimo, o verslo rodoma atsakomybė taip pat skatina ir pačių darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą – didėja darbuotojų motyvacija, mažėja kaita. Skatindami darbuotojus savanoriauti remiamės tarptautinių organizacijų praktika, kada siekiant skatinti darbuotojų socialinę atsakomybę ir prisidėti prie pagalbos visuomenei, visiems darbuotojams skiriama iki 3 apmokamų dienų per kalendorinius metus, kurias galima skirti bet kokiai socialiai atsakingai veiklai.

Esminis socialinės atsakomybės ir tvarumo siekis tiek bendrovės veikloje, tiek individualiu lygmeniu yra laisvas ir sąmoningas sprendimas elgtis atsakingai.

VISUOMENĖ

Tvari visuomenė – tai vienas iš esminių šiandienos iššūkių ir siekiamybių pasaulyje. AB „VIAMATIKA“ vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir savo išsikeltais tikslais siekia kuo daugiau prisidėti prie tvarios visuomenės kūrimo, kurioje nekenkiama aplinkai ir neeikvojama pernelyg daug išteklių.

ŽMOGAUS TEISĖS

Bendrovėje yra patvirtinta ir galiojanti bendrovės lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, kuri užtikrina, kad visiems darbuotojams būtų suteikiamos vienodos galimybės darbo metu, įdarbinimas ir įdarbinimo eiga būtų nustatoma tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas, o visais atvejais pagrindinis dėmesys būtų skiriamas sugebėjimui gerai atlikti darbą. Bendrovė organizuodama savo veiklą kuria tokią aplinką, kurioje būtų pripažįstami ir vertinami visų jos darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis. Kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui. Bendrovė savo veiklą organizuoja taip, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, etninę priklausomybę.

SUINTERESUOTOS ŠALYS

Suinteresuotos šalys – tai subjektai, galintys tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti Bendrovės tikslų pasiekimą. Pagrindinės Bendrovės suinteresuotosios šalys yra darbuotojai, klientai, akcininkas, tiekėjai, finansuotojai (tarp jų ir asignavimų valdytojai). Bendrovė pripažįsta visapusiško suinteresuotų šalių įtraukimo svarbą formuojant tvaraus vystymosi veiksmus ir skatina tvarumo principais paremtą, etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis.

 

Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaravimas

STRUKTŪRA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų.

AB„VIAMATIKA“ valdymo struktūra, patvirtinta  2021-08-13 valdybos posėdyje.

VALDYMAS

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės valdybos sudėtį sudaro 2 nepriklausomi valdybos nariai ir 1 visuotinio akcininkų susirinkimo deleguotas valstybės tarnautojas.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija: 2022 m. rugpjūčio 3 d. – 2026 m. rugpjūčio 3 d.

 

AB „VIAMATIKA“ valdybos nariai:

Paulius Arštikys yra valdybos pirmininkas (nuo 2022 m. rugpjūčio 9 d.) ir nepriklausomas narys (nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d.). Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Baltic Institute of Corporate Governance, ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas bei Kauno Technologijos Universitetas, socialinės krypties studijos.

         Patirtis: Daugiau nei 25 metų patirtis verslo organizacijose, 15 metų patirtis įmonės vadovo pozicijose, 5 metų darbo valdybose patirtis.

        Papildomos veiklos: Konsultacinė strategijos valdymo veikla ir darbas su edukaciniais projektais.

        Kompetencijos: Verslo strategija, verslo vystymas, strateginis planavimas, pokyčių ir transformacijų valdymas, lyderystė.

Rolandas Oginskas yra nepriklausomas narys (nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d.). Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslų daktaras.

         Patirtis: AB „Litgrid“ projektų vadovas.

         Kompetencijos: Kelių statybos inžinerija.

Evelina Verikienė yra Susisiekimo ministerijos deleguota valstybės tarnautoja (nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d.) Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Verslo vadybos programa, Vadybos ir verslo adminitravimo magistras bei Statistikos studijų programa, Ekonomisto kvalifikacija.

         Patirtis: UAB „AUTOVERSLAS“, UAB „AD REM“ –  muitinės tarpininkų atstovė. TPNC prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – vyriausioji specialistė-ekonomistė. Patirtis dirbant Lietuvos archyvų departamente – vidaus audito skyriaus specialiste. Daugiau nei 14 metų Letuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, vyriausioji specialistė.

        Papildomos veiklos: Apskaitos tvarkymas įmonėms. Pirminių dokumentų suvedimas, bankinių dokumentų registravimas, ataskaitų teikimas, tiesioginis bendravimas su klientais.

        Kompetencijos: Strateginis planavimas ir įmonių valdymas, rizikų valdymas, vidaus kontrolės ir finansų kontrolės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.

 

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius.

Anatolijus Jadovas yra bendrovės direktorius (nuo 2023 m. birželio 2 d.). Nuoroda į Linkedin.

         Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas: informacinių technologijų bakalauro laipsnis, kelių inžinerijos magistro laipsnis.

         Patirtis: Daugiau nei 10 metų vadovavimo patirtis bandymų laboratorijose Lietuvoje ir užsienyje, 5 metų darbo diegiant LEAN vadybos sistemos įrankius, 5 metų darbo patirtis veiklos efektyvinime ir vystyme.

        Papildomos veiklos: Konsultacinė veikla bandymų laboratorijų procesų skaitmenizavime ir efektyvinime.

        Kompetencijos: Verslo strategija, verslo vystymas, pokyčių ir transformacijų valdymas, lyderystė, procesų skaitmenizavimas.

 AB „VIAMATIKA“ valdybos narių kompetencijų matrica patvirtinta 2023-03-28 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-6/2023. AB VIAMATIKA Valdybos kompetencijų matrica

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

AB „VIAMATIKA“ valdybos narių bei direktoriaus privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Privačių interesų registre (PINREG), kuris prieinamas interneto svetainėje adresu https://pinreg.vtek.lt/app/.

Veiklos sritys

Statinių priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;

Kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra, bei Inžinieriaus pareigų pagal FIDIC vykdymas;

Statybos produktų sertifikavimas;

Kadastrinių matavimų atlikimas;

Kita inžinerinė-technologinė veikla.

  Prisijunk prie mūsų!

  Mes visada ieškome aukštos kvalifikacijos, atsidavusių
  ir entuziastingų žmonių prisijungti prie mūsų komandos.