#

CE Ženklinimas

CE ženklinimas parodo, kad statybos produktai atitinka 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 esminius statinių reikalavimus ir kad produktams buvo pritaikyta Reglamente nurodyta atitikties įvertinimo procedūra. Statybos produktams gali būti taikomi ir kitų atitinkamų Europos Sąjungos derinimo teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ženklinimas CE ženklu, reikalavimai.

Kad produktą būtų galima ženklinti CE ženklu, būtina laikytis ir kitų ES derinimo teisės aktų reikalavimų. Kad gamintojai galėtų parengti gaminamų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas ir produktus ženklinti CE ženklu, turi būti atliktas statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal vieną iš Reglamento V priede nustatytų sistemų.

Sertifikavimo centras statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą atlieka pagal sistemą 2+.

Statybos produktai, kuriems Sertifikavimo centras atlieka eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nurodyti NANDO puslapyje ir Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje (akreditavimo pažymėjimo 2 priedas).

Statybos produktų vidinės gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo tvarka pateikta „Statybos produktų vidinės gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo nuostatuose” (žr. atsisiunčiami dokumentai).

Sertifikavimo centro išduoti sertifikatai.

Atsisiunčiami dokumentai